Tablein Prenumeratos taisyklės

Prenumeratos priėmimo sistemos Tablein taisyklės

Norėdami naudotis Tablein elektronine staliukų rezervavimo sistema Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) bei jų laikytis. Spausdami “Sign up” Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote bei be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis. 

1.  Įžanga ir sąvokos

1.1. Taisyklės – staliukų rezervavimo sistemos (toliau vadinama Sistema, Tablein priklausomai nuo konteksto) prenumeratos pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustatančios Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, prenumeratos įsigijimo bei apmokėjimo už ją sąlygas,prenumeratos nutraukimą, šalių atsakomybę bei kitas su prenumeratos pardavimo svetainėje susijusias nuostatas.

1.2. Pardavėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „Internet Marketing Solution“, įmonės kodas  301840551, adresas K. Donelaičio g. 62, Kaunas.

1.3. Prenumerata – sistemos už(si)sakymas iš anksto sumokant pinigus. Prenumerata šios sutarties prasme reiškia visų sistemos paslaugų prenumeratą, kurią Pardavėjas siūlo užsakymo patvirtinimo metu.

1.4. Prenumeratos pardavimas – prenumeratos sudarymas elektroninėje svetainėje app.tablein.com (toliau “Svetainė”)

1.5. Pirkėjas (toliau vadinamas Pirkėju arba Prenumeratorium priklausomai nuo konteksto):

1.5.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.5.2. Nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.5.3. Juridiniai asmenys;

1.5.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.6. Asmens duomenys – Pirkėjo/Prenumeratoriaus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.

2.  Bendrosios nuostatos

2.1. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios pirkimo ir pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo ir pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

2.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas Svetainės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

2.3. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis turi teisę pirkti prenumeratą Svetainėje, t.y. atitinka Taisyklių 1.5. p. nurodytus kriterijus.

2.4. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, Svetainėje pasirinkęs prenumeratos planą, nurodęs įmonės duomenis bei suvedęs kreditinės kortelės duomenis, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Prenumeruoti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prenumeratos užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.

3. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

3.1. Prieš pirkdamas Svetainėje, Pirkėjas privalo atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose nurodyti savo asmens duomenis (savo/gavėjo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, įmonės duomenis), kurie būtini prenumeratai administruoti ir mokėjimams vykdyti.

3.2. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai Svetainės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą. Taisyklių 2.1. punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu.

3.3. Registruodamiesi Tablein sistemai, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka, kad Pardavėjui pateiktus Prenumeratoriaus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų prenumeratos administravimo, jos vykdymo ir tiesioginės rinkodaros tikslu.

3.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prenumeratos administravimo Svetainėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prenumeratos užsakymui įvykdyti: apie įmokos gavimą, suformuotą sąskaitą faktūrą ar kitą prenumeratoriaus prašomą informaciją.

3.5. Surinkti asmens duomenys pagal 1.6. punktą, be Pirkėjo sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus jei kitaip reikalauja taikytini įstatymai ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais. Esant reikalui, Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis ar įmones, kurie mūsų vardu atliktų tam tikras funkcijas (toliau – asmens duomenų tvarkytojai). Tam, kad asmens duomenų tvarkytojai galėtų atlikti pavestas funkcijas, jiems gali tapti prieinama kai kuri informacija. Tačiau asmens duomenų tvarkytojai negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.

3.6. Pirkėjas turi teisę:

3.6.1. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu paspausdamas atsisakymo nuorodą atsiųstame el. laiške arba pranešdamas apie tai el. paštu [email protected]

3.6.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prenumeratos paslaugą Svetainėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Pirkėjas pirkdamas prenumeratos paslaugą įsipareigoja nurodyti tikslius įmonės duomenis, naudotis staliukų rezervavimo sistema, priimti klientus, kurie rezervavo staliuką internetu.

4.3. Prenumeratorius įsipareigoja naudotis užsakytos sistemos prenumerata ir už ją sumokėti sutartą kainą.

4.4. Kiekvieną mėnesį (30 kalendorinių dienų) arba kitu pasirinktu mokėjimų terminu (6 mėnesiai arba 12 mėnesių) pasirūpinti, kad mokėjimams nurodytoje kortelėje būtų tinkamas kiekis lėšų apmokėti prenumeratą. Nepavykus nuskaičiuoti lėšų už prenumeratą pirkėjas gauna informaciją apie nesėkmingą mokėjimą. Po 3 nesėkmingų bandymų, prenumerata yra nutraukiama ir sustabdomas sistemos naudojimasis. 

4.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Prenumeratorius privalo nedelsdamas juos atnaujinti sistemoje app.tablein.com arba informuoti el. p. [email protected]

4.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti pašaliniams asmenims ar organizacijoms savo prenumeratos užsakymo duomenų.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Svetainėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Svetainių app.tablein.com, www.tablein.lt teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Svetainės užsakymo registracijos formoje ir neatskleisti jos pašaliniams asmenims ar organizacijoms išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

5.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis Svetaine ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.4. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.5. Svetainė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo ir pardavimo sutarties, jei nutraukta tolimesnė sistemos veikla, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

5.6. Jei prenumeratos galiojimo laikotarpiu nutraukiama sistemos veikla,tai Pardavėjas grąžina pinigus už neišnaudotą prenumeratos dalį. Pirkėjui siunčiamas pranešimas jo nurodytu el. pašto adresu ir suderinami tolimesni veiksmai.

5.7. Nustačius netikslumų pateiktame prenumeratos užsakyme arba Pirkėjo pateiktoje informacijoje pagal 4.2. punktą Pardavėjas nevykdo prenumeratos užsakymo ir informuoja Pirkėją, bei suderina tolimesnių veiksmų planą.

6. Prenumeratos užsakymas, kainos ir atsiskaitymo tvarka

6.1. Pirkėjas užsako prenumeratą, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis elektronine Svetainės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Prenumeruoti“.

6.2. Šalys susitaria, jog bet kokia Svetainėje pateikta informacija apie sistemą yra skirta tik pirminiam susipažinimui su sistemos veikimu ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prenumeratą ir (ar) sumokėti už ją.

6.3. Skelbiama kaina už prenumeratą yra galutinė mokėjimo kaina eurais, Didžiosios Britanijos svarais sterlingų arba JAV dolerio. Į ją įtraukti visi mokesčiai.

6.4. Svetainėje pateikta kainų lentelė sudaryta pagal leidžiamą prenumeravimo periodą. Lentelėje nurodytos kainos skaičiuojamos nuo prenumeratos dienos ir pasirenkamą prenumeratos trukmę mėnesiui, 6 mėnesiams arba 12 mėnesių.

6.5. Pirkėjas, užsakydamas prenumeratą bei ketindamas ją įsigyti, turi teisę pasirinkti apmokėjimo būdą, nurodytų šioje Svetainėje arba sutarti individualų mokėjimo būdą el.p. [email protected]

6.6. Mokėjimas turi būti atliktas nedelsiant.

6.7. Pardavėjas pradeda vykdyti prenumeratos užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prenumeratą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke.

6.7.1. Neapmokėjus užsakymo pagal 6.6. punktą Pardavėjas pasilieka teisę nevykdyti užsakymo ir informuoja Pirkėją apie susidariusias aplinkybes, bei suderina tolimesnių veiksmų planą.

6.8. Po apmokėjimo, kai pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą, Pirkėjas gauna informacinę žinutę į el. paštą apie sėkmingai priimtą prenumeratos užsakymą.

6.9. Pirkėjui apmokėjus pasirinktą prenumeratą, į el. paštą yra išsiunčiamas prenumeratos priėmimą patvirtinantis el. laiškas. PVM sąskaita – faktūra yra suformuojama automatiškai ir saugoma sistemoje app.tablein.com. Pirkėjas bet kada gali parsiųsti suformuotas sąskaitas faktūras.

7. Prenumeratos terminai

7.1. Prenumerata yra skaičiuojama kas 30 kalendorių dienų arba 6 mėnesių, arba 12 mėnesių pasirinktinai. Prenumerata yra skaičiuojama į priekį. Pagal pasirinktą prenumeratos planą, bei papildomas galimas paslaugas – papildomas rezervacijas (galioja tik Basic planui) bei SMS žinutes, mokestis yra nuskaičiuojamas pagal faktinį sunaudojimą už praėjusį terminą – 30 dienų, 6 mėnesius arba 12 mėnesių. 


7.2. Prenumerata yra pratęsiama automatiškai pagal pasirinktą periodą kas 30 kalendorių dienų arba 6 mėnesių, arba 12 mėnesių nuo prenumeratos užsakymo.

7.3. Laiku negavus mokėjimo yra siunčiamas pranešimas el. paštu. Po trijų nesėkmingų bandymų, prenumerata yra vienapusiškai nutraukiama, sudarant sąlygas prenumeratą pratęsti ateityje.

8. Taikomos nuolaidos ir akcijiniai pasiūlymai

8.1. Pardavėjas turi teisę rengti ir vykdyti įvairias akcijas ir rinkodarines kampanijas. Pardavėjas, be išankstinio perspėjimo, gali keisti akcijų sąlygas, trukmę. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas galioja nuo jų atlikimo momento ir taikomas naujiems, po pakeitimų paskelbimo pateiktiems užsakymams.

8.2. Informacija apie vykdomas akcijas skelbiama wwww.tablein.lt ir (arba) kitomis komunikacijos priemonėmis (įskaitant, bet neapsiribojant, socialinius tinklus, naujienlaiškius, su parteriais vykdomas programas).

8.3. Prenumerata, kuriai taikomos specialios akcijos, ankstesnių akcijų nuolaidos netaikomos ir nesumuojamos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prenumeratos rūšis, kurioms taikomos kitos nuolaidos nėra taikomos.

9. Garantijos

9.1. Pardavėjas garantuoja tinkamą sistemos veikimą. Esant trukdžiams, per įmanomai protingą trumpiausią laiką sutvarkyti sistemos veikimą bei užtikrinti prenumeratoriaus prieigą prie sistemos ir ten esančių duomenų.

9.2. Prenumeratorius turi teisę atsisakyti prenumeratos užpildydamas prenumeratos atsisakymo prašymą app.tablein.com arba informavęs el.p. [email protected] ir nurodant atsisakymo priežastis. Prenumerata yra nutraukiama einamojo mėnesio pabaigoje arba pareikalavus nutraukti anksčiau, nutraukiama per 1-3 darbo dienas.

9.3.  Prenumeratos mokestis no prenumeratos anuliavimo dienos iki apmokėtos prenumeratos pabaigos yra negrąžinamas.

10. Intelektinė nuosavybė

10.1.Visos teisės į Svetainę ir joje duomenis yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.

10.2.Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra Pardavėjo nuosavybė arba Pardavėjas juos teisėtai naudoja.

11. Informacijos siuntimas

11.1. Pardavėjas visus patvirtinimus, pranešimus, priminimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Prenumeratoriui užsakymo formoje jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Prenumeratoriui siunčiama informacija laikoma gauta Prenumeratoriaus praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

11.2.Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Prenumeratorius siunčia el. paštu: [email protected]

12. Šalių atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prenumeratos duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Prenumeratoriaus nurodyti duomenys atitiks Pirkėjo įvestą užsakymo informaciją, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir įvykdys jo prašymą dėl prenumeratos vykdymo ar kitą veiksmą pagal Pirkėjo suteiktas teises šiose prenumeratos taisyklėse.

12.3. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų ribojimus ar tinklų sutrikimus dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad Pirkėjui skirto elektroninio laiško kopijos buvimas Pardavėjo serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Pardavėjo atsakomybė Prenumeratoriui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Prenumeratorius sumokėjo už paskutinę įsigytą iš Pirkėjo prenumeratą.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo buveinę.